• Obowiązek Informacyjny IADKSolid - dodatki do SOLIDWORKS®

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Państwa danych osobowych dalej zwanym Administratorem jest: ADKSolid Sp. z o. o. z siedzibą 22-200 Włodawa ul. Mielczarskiego 6 NIP 5651530782.
  2. Administrator w osobie Anny Dybek-Karpiuk przyjmuje od Państwa wszelkie wnioski dotyczące ochrony danych osobowych, a kontakt w ww. sprawach możliwy jest wyłącznie w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres 22-200 Włodawa ul. Mielczarskiego 6 lub na adres e-mail: adksolid(-)adksolid.com.
   
 2. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH

  Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa dobrowolnie poprzez wyrażenie zgody  na nawiązanie współpracy w zakresie wykonania dla Państwa usług programistycznych, w procesie wystosowanej przez Państwa prośby o udostępnienie wersji demonstracyjnych naszych produktów/makr/dodatków bądź przysłanie maila z zapytaniem, poprzez dobrowolną rejestrację na naszej stornie internetowej lub w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Państwa przy zakupie naszych towarów i usług.
   
 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach:
   1. związanych z dążeniem do zawarcia umowy sprzedaży, dostawy i późniejszą jej realizacją;
   2. realizacji przez ADKSolid całego procesu sprzedaży oraz ofertowania;
   3. wymaganych przepisami prawa prowadzenia rozrachunków w tym wystawienia dokumentów potwierdzających wydanie towaru oraz sprzedaży, księgowania, spraw podatkowych;
   4. bieżącego kontaktu z Państwem jako naszym Klientem – w celu utrzymania relacji biznesowej;
   5. rozpatrzenia reklamacji;
   6. marketingowych;
   7. archiwalnych;
   8. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. A, B, C, lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO ).
  2. W związku z realizacją relacji handlowych koniecznym będzie uzyskanie od Państwa zestawu danych w postaci: imienia, nazwiska, nazwy Państwa działalności gospodarczej, adresu, numeru NIP, REGON, numeru wpisu do ewidencji gospodarczej, danych kontaktowych tj. numeru telefonu, faxu oraz adresu email, danych kontaktowych osób reprezentujących Państwa podmiot w kontaktach z ADKSolid.

 4. ODBIORCY DANYCH

  Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie nasza firma ADKSolid – nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim – chyba że wyrażacie Państwo na to oddzielną zgodę np. w celu jednoczesnego nabycia programów współdziałających z naszymi rozwiązaniami.
  Państwa dane w całości lub części przetwarzane są przez podmioty współpracujące z ADKSolid w zakresie księgowości lub obsługi systemów informatycznych jeżeli byliście/jesteście Państwo naszym Klientem lub Zleceniodawcą/Zleceniobiorcą. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie Umowy Powierzenia danych Osobowych wyłącznie w określonym celu i zakresie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 5 lat od uzyskania informacji o spłacie zobowiązania lub do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienie kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.Ostatnia aktualizacja 20-06-2023
 • Sklep zamknięty

sklep w budowie